ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพ ระดับสถาบันการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2561 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)