การวางแผนกลยุทธ์และจัดทำ KPI เพื่อการบริหารงานให้เกิดประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร
 2. เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ขององค์กร
 3. เพื่อให้สามารถกำหนด KPI ทั้งระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับพนักงาน
 4. งบการเงินคืออะไร จัดทำมาได้อย่างไร
 5. วิธีการอ่านผลธุรกิจจากอัตราส่วนทางการเงินสำหรับผู้บริหารควรดูที่ไหน
 6. Accounting based metrics และ cash based metrics ต่างกันอย่างไรในการใช้วัดผลการดำเนินงาน
 7. การใช้อัตราส่วนทางการเงินชี้นำเป้าหมายธุรกิจได้อย่างไร
 8. เป้าหมายทางการเงินกับแผนที่กลยุทธ์ใช้ร่วมกันได้หรือไม่

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม                ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกระดับ

วิทยากรในหลักสูตร                 ดร. พรมิตร กุลกาลยืนยง  คณบดี

วัน เวลา และสถานที่    

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.  ห้อง 3414 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  วิทยาเขตบางนา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

เนื้อหาการอบรม

 1. โมเดลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ
 2. โมเดลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของธุรกิจ
 3. การจัดทำกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ
 4. เครื่องมือการบริหารองค์กรตามแนวคิด Balanced Scorecard
 5. การจัดทำ KPI ระดับต่าง ๆ
 6. ฝึกปฏิบัติการ (Workshop)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

สำหรับบุคคลทั่วไป                                   2,400 บาทต่อคน (ชำระเงินก่อน 30 กันยายน 2560)

สำหรับบุคคลทั่วไป                                   2,650 บาทต่อคน (ชำระเงินหลัง 30 กันยายน 2560)

สำหรับศิษย์เก่าของวิทยาลัย             2,000 บาทต่อคน

(ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารการอบรม และวุฒิบัตร)

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก” ได้ที่ธนาคารต่อไปนี้

– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสรรพาวุธ (กระแสรายวัน) เลขที่ 137-3-00370-9

– วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/

***หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งใบ PAY-IN พร้อมแจ้งชื่อบริษัทและที่อยู่ (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 0 2398 1356, 0 2744 7370 หรือ E-mail: sunisa@southeast.ac.th

 สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่

คุณสุนิสา ตรีสุวรรณ์   โทร. 0 2744 7356-65 ต่อ 153 E-mail : sunisa@southeast.ac.th

คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ