ประกาศวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ที่ ๐๐๔/๒๕๖๔
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๗)

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และยังคงความรุนแรงมากขึ้น
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๘) ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อ ๑. ๑๔ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้บุคลากรปฏิบัติงาน Work From Home และให้จัดการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผลระบบออนไลน์ทุกรอบการศึกษา และทุกวิทยาเขต อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๒. ขอให้บุคลากร นักศึกษา หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๓. หน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานบริหารจัดการ จัดบุคลากรมาปฏิบัติในวันทำการตามความเหมาะสม
ข้อ ๔. หน่วยงานวิชาการ (คณะวิชา) ให้คณบดีจัดคณาจารย์ในสาขาวิชาตามความเหมาะสม มาปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ สำหรับการเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔
ข้อ ๕. กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔