กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร

ซ้อมใหญ่พิธีประสาทปริญญาบัตร

วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒

ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙
เวลา ๐๖:๐๐ น.     บัณฑิตลงทะเบียน
เวลา ๐๖:๐๐ น.     บัณฑิตลงทะเบียน
เวลา ๐๘:๓๐ น.    บัณฑิตเข้าแถวเรียงตามลำดับสาขาวิชา
เวลา ๐๘:๐๐ น.    บัณฑิตเข้าแถวถ่ายภาพ แยกตามคณะ/สาขา
เวลา ๐๘:๑๕ น.    ฝ่ายบริหารและคณาจารย์ที่สวมชุดครุย ประจำที่นั่งถ่ายภาพ
เวลา ๐๘:๔๕ น.   ตัวแทนผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชาเข้าแถวเพื่อเข้าสู่หอรัชมงคล
เวลา ๐๙:๐๐ น.    ตัวแทนผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชานำบัณฑิตเข้าสู่หอรัชมงคล
เวลา ๐๙:๓๐ น.    ประธานเข้าสู่พิธี
เวลา ๐๙:๔๕ น.   ซ้อมพิธีประสาทปรญญาบัตร
เวลา ๑๒:๐๐ น.    เสร็จพิธี

พิธีประสาทปริญญาบัตร

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒

ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙

เวลา ๐๗:๐๐ น. บัณฑิตลงทะเบียน
เวลา ๐๗:๐๐ น. บัณฑิตลงทะเบียน
เวลา ๐๘:๐๐ น. บัณฑิตเข้าแถวเรียงตามลำดับสาขาวิชา
เวลา ๐๘:๓๐ น. ตัวแทนผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชาเข้าแถวเพื่อเข้าสู่หอรัชมงคล
เวลา ๐๙:๓๐ น. พิธีประสาทปริญญาบัตร
เวลา ๑๒:๐๐ น. เสร็จพิธี