เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย MBA รุ่น 18 และ Ms.c รุ่น 3 ได้ร่วมกันจัดงาน สัมมนาทางวิชาการในหัวเรื่อง

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital Disruption โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร บรรยายพิเศษโดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต คุณนรินทร์ คูรานา และ คุณกนกพร วิเศษศิริ

มาร่วมเสวนาในครั้งนี้