การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

2nd National and International Academic Conference of Innovation and Management for Sustainability

*วันประชุมวิชาการ:
15-16 ธันวาคม 2563

*สถานที่ :
โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok, Thailand

*การรับสมัครบทความ:
วันนี้ ถึง 30 พฤศจิการยน 2563

*ค่าลงทะเบียน
สถาบันสมาชิก 4,900 บาท
ไม่ใช่สถาบันสมาชิก 6,900 บาท

สอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่
http://mba.siam.edu/conference
Line : @mbasiam