เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกโดยสำนักกิจการนักศึกษาได้จัดพิธีมอบสัมฤธิบัตรแก่นักศึกษาที่ได้สำเร็จการออกฝึกสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2560