การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 “เบญจมิตรวิชาการ”

THE 11 th BENJAMITRA NETWORK NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCE

หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านสู่วิถีปกติใหม่”

Disrupted World in Transition to The New Normal

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564


นำเสนอแบบออนไลน์

กําหนดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 11

ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

 

เวลา

การดำเนินการ

08.00-08.50 น. ผู้เข้าร่วมการประชุมเข้าร่วมพิธีเปิด (Facebook Live)
08.50-09.00 น. ชมวิดีทัศน์แนะนําวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (Facebook Live)
09.00-09.15 น. พิธีเปิด การประชุมวิชาการ โดย   ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก พิธีมอบรางวัลบทความวิจัยดีเด์น (Facebook Live)
09.15-10.45 น.

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง

“การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมสู่การปรับตัวที่ยั่งยืน”

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) (Facebook Live)

10.45-12.00 น.

การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ช่วงที่ 1 (ZOOM)

– ระดับชาติ (National)

กลุ่มที่ 1 ศึกษาศาสตร์

กลุ่มที่ 2 สังคมศาสตร์

กลุ่มที่ 3 มนุษยศาสตร์

กลุ่มที่ 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12.00- 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น.

การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ช่วงที่ 2 (ZOOM)

– ระดับชาติ (National)

กลุ่มที่ 1 ศึกษาศาสตร์

กลุ่มที่ 2 สังคมศาสตร์

กลุ่มที่ 3 มนุษยศาสตร์

กลุ่มที่ 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– ระดับนานาชาติ (International)

ตารางนำเสนอบทความ

รายละเอียดการนำเสนอบทความ

  1. ผู้นำเสนอควรเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ โดยเข้ามาในห้องนำเสนอ ก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที
  2. ผู้นำเสนอต้องเปลี่ยนให้แอดเคาท์เป็น ชื่อ-นามสกุล เพื่อความสะดวกต่อการทำงานของผู้ประสานงาน
  3. การนำเสนอบทความจะดำเนินการตามตารางที่กำหนด โดยมีเวลา 15 นาที แบ่งออกเป็นเวลานำเสนอ 10 นาที และเวลาซักถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 นาที
  4. สื่อที่ใช้ในการนำเสนอให้จัดทำโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
  5. เมื่อครบกำหนดเวลาการนำเสนอและตอบข้อซักถาม ผู้ประสานงานจะขอปิดไมค์ผู้นำเสนอทันที
  6. ประกาศนียบัตรจะจัดส่งให้ผู้นำเสนอทางไปรษณีย์ ภายหลังการนำเสนอ 2 สัปดาห์

 

กำหนดการส่งบทความ

18 ม.ค. –31 มี.ค.2564 ลงทะเบียนและส่งบทความ
31 31 มี.ค.2564 วันสุดท้ายของการรับบทความและชำระเงินค่าลงทะเบียนในอัตราปกติ
1-15 เม.ย.2564 แจ้งผลการพิจารณาในการปรับแก้ไขบทความและส่งบทความฉบับแก้ไข
22 เม.ย.2564 วันสุดท้ายของการส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซด์
27 พ.ค.2564 ประชุมวิชาการและนำเสนอบทความ

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม

ภายในวันที่ 31 มี.ค.64

หลังวันที่ 31 มี.ค.64

1.การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

1.1 ผู้นำเสนอทั่วไป

1.2 ผู้นำเสนอสมาชิกเครือข่าย

1.3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของเครือข่าย

 

2,300

2,100

1,800

2,500

2,300

2,300

2.การนำเสนอผลงานแบบบรรยายระดับนานาชาติ

4,300

4,600

3.ผู้ร่วมงานทั่วไป

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

การติดต่อลงทะเบียนและส่งผลงาน

โทร : 081-806-5484   ดร.โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล

โทร : 063-992-2965   อาจารย์ฌาวีรัชญ์ พรศิยาวรัญญ์

โทร : 080-554-5455   อาจารย์ชนม์ธิดา ยศปัน

E – mail: benjamitvichakarn@sbc.southeast.ac.th

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เลขที่ 298 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02-7447356-65 โทรสาร : 02-3981356

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ชื่อบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ธนาคารกรุงไทย จำกัดประเภทบัญชี กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี 180-6-00749-5