การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตไปสู่ยุค 4.0 ภายใต้กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อเข้าสู่ EMS (Electronics Manufacturing System)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
– เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการและบุคลากร ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า/ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)
– เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เกิดแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เข้าไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรมการผลิต

รูปแบบการอบรม
– ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม การระดมสมอง
– การแบ่งกลุ่มฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระหว่างวันที่ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

กำหนดการ