ตารางสอบเทียนโอน นักศึกษารหัส 60

ภาคปกติ

นักศึกษาทุกคณะ รหัส 60

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 

 • สอบเทียบโอนความรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  เวลา 09.00 – 16.00 น. หมวดวิชาแกนธุรกิจ และหมวดวิชาเอกเลือก

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560

 • ประกาศผลสอบเทียบโอนความรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาแกนธุรกิจ และหมวดวิชาเอกเลือกผ่านระบบออนไลน์

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561

 • เวลา 09.00 – 16.00 น.  สอบซ่อมเทียบโอนความรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาแกนธุรกิจ และหมวดวิชาเอกเลือกครั้งที่ 1
 • สอบเทียบโอนความรู้ นักศึกษารหัส 60(2)เข้ากลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาแกนธุรกิจและหมวดวิชาเอกเลือก

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 

 • ประกาศผลสอบซ่อมเทียบโอนความรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาแกนธุรกิจ และหมวดวิชาเอกเลือก ครั้งที่ 1
 • ประกาศผลสอบโอนความรู้ นักศึกษารหัส 60(2)เข้ากลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาแกนธุรกิจ และหมวดวิชาเอกเลือก

หมายเหตุ : รายละเอียดห้องสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลังและสามารถดูได้ที่ห้องสำนักวิชาการ

ตารางสอบเทียนโอน นักศึกษารหัส 60

ภาคสมทบ(ค่ำ) และภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์)

นักศึกษาทุกคณะ รหัส 60

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

 • เวลา 09.00 – 16.00 น. สอบเทียบโอนความรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาแกนธุรกิจ และหมวดวิชาเอกเลือก

วันอาทิตย์ที่ 7 มาราคม 2561

 • ประกาศผลสอบเทียบโอนความรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาแกนธุรกิจ และหมวดวิชาเอกเลือก ผ่านระบบออนไลน์

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

 • เวลา 09.00 – 16.00 น. สอบซ่อมเทียบโอนความรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาแกนธุรกิจ และหมวดวิชาเอกเลือกครั้งที่ 1
 • สอบเทียบโอนความรู้ นักศึกษารหัส 60(2)เข้ากลางภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาแกนธุรกิจและหมวดวิชาเอกเลือก

วันอาทิตย์ที่ 25มีนาคม 2561

 •  ประกาศผลสอบซ่อมเทียบโอนความรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาแกนธุรกิจ และหมวดวิชาเอกเลือก ครั้งที่ 1
 • ประกาศผลสอบโอนความรู้ นักศึกษารหัส 60(2)เข้ากลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาแกนธุรกิจ และหมวดวิชาเอกเลือก

หมายเหตุ :
– รายละเอียดห้องสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลังและสามารถดูได้ที่ห้องสำนักวิชาการ
– เปลี่ยนแปลงวันสอบ จากเดิมวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เป็น วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
เนื่องจาก พระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิ

สำนักวิชาการ