การประชุมคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สสอท.

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 โดยในครั้งนี้วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอกเป็นเจ้าภาพการประชุม โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากตัวสถาบันการศึกษาเอกชน มากกว่า 30 สถาบัน อาทิเช่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น