วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ลงนามบันทึกข้อตกลงกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. ด้านวิชาการและงานวิจัย

          ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โดยมี พลโท ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ ดร.สมศักดิ์  รุ่งเรือง อธิการบดี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ด้านวิชาการ ผลงานวิจัย วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสลา ๑ ชั้น ๑ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก