กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (รอบสุดท้าย)

นักศึกษาทุกกลุ่มการเรียน ภาคปกติ ภาคสมทบ(ค่ำ) และ  ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) ที่สำเร็จการศึกษา ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต รอบสุดท้ายของปีการศึกษา 2562 ตามกำหนดการ ดังนี้

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.

>> นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่สำนักทะเบียนและประมวลผลในวันดังกล่าวเท่านั้น <<

เงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

  1. เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของวิทยาลัย
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00
  3. ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายคงค้างกับวิทยาลัย
  4. ได้ดำเนินการแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาและจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม:
สำนักทะเบียนและประมวลผล
โทร 02-744-7357-65 ต่อ 113-116

                  www.facebook.com/regsbc