กำหนดการ

พิธีประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์ (ภาคปกติ) ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๑

ณ  หอประชุม  SBC HALL  เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๐๙.๓๐ น.       –  นักศึกษาเข้าหอประชุม SBC HALL

๑๐.๑๕  น.      –   ประธานในพิธีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าประจำที่

–   พิธีประณตน้อมสักการบูรพคณาจารย์

–   ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

–   ตัวแทนนักศึกษานำสวดมนต์ / บทไหว้ครู กล่าวคำปฏิญาณ และกลอนสดุดีครู

–   ตัวแทนนักศึกษานำร้องเพลงพระคุณที่สาม

–   ตัวแทนนักศึกษานำพานธูปเทียนดอกไม้บูชาครู

–   ประธานในพิธีเจิมตำรา และอุปกรณ์การเรียน

–   ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา

–   ประเภททุนเรียนดีเยี่ยม

–   ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

–  ประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักศึกษา

–   กิจกรรมสายสัมพันธ์รับขวัญน้อง

– ขบวนแห่พานบายศรี (รำบายศรี)

– พิธีผูกข้อมือ

– ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

๑๒.๐๐ น.         –   เสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู