โครงการสัมมนา เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย”

วันเสาร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

 ณ. ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

๖ รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา/รับเอกสาร

08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา

09.00 – 10.00 น. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

10.00 – 12.00 น. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.15 น. เจาะลึกประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานรายได้ฉบับใหม่ฉบับที่ ๑๕ เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

15.15 – 15.45 น. การเตรียมความพร้อมของนักบัญชีในประเด็นบัญชีจากเรื่องใหม่ๆ

(พัก – ชา กาแฟ อาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ ๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น.)