ประกาศผลการพิจารณาทุนช้างเผือกมัธยมศึกษาสู่บัณฑิต และอนุปริญญาสู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภททุนเรียนดี

นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาทุนช้างเผือก ประเภททุนเรียนดี เตรียมเอกสารและหลักฐานการขึ้นทะเบียนนักศึกษาทุนช้างเผือก

ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 07.30 – 12.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัว

1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาและผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) จำนวนอย่างละ 2 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาและผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) จำนวนอย่างละ 2 ชุด
3. รูปถ่ายชุดนักเรียน นักศึกษา จำนวน 2 ใบ
4. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม (ตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
5. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาทุนช้างเผือกฯ เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ชำระครั้งเดียว
6. ค่าใบสมัคร 200 บาท และเครื่องแบบนักศึกษา 300 บาท

หมายเหตุ : กรณีหากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2744-7356-65 หรือ 081-251-1952

*** เลื่อนประกาศผลการพิจารณาทุนความสามารถพิเศษ จากเดิมวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ***

ประกาศผลทุนช้างเผือก มัธยม สู่บัณฑิต ( ม.6, ปวช. )

ประกาศผลทุนช้างเผือก อนุปริญญา สู่บัณฑิต (ปวส.)