การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กับ บริษัท เอ็กซ์พีเรียนเชียล อิมแพคท์ จำกัด

เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านวิชาการหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ชื่อโครงการ “Experience Southeast Bangkok หรือ XSB” ออกแบบมารองรับผู้บริหาร ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ สร้างผู้นำที่มีความสามารถสร้างวิสัยทัศน์เท่าทันกับโลกอนาคต เพื่อสร้างองค์กรสมัยใหม่ และยกระดับคุณภาพขององค์กรแบบมืออาชีพที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง