กำหนดการ

พิธีถวายราชสดุดีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

๐๘.๐๐ น.        –   ฝ่ายบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติและนักศึกษา พร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณงาน

๐๘.๓๐ น.        –   ประธานมาถึงบริเวณพิธี

๐๘.๓๕ น.        –   เริ่มพิธีถวายราชสดุดีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

–   ผู้แทนนักศึกษา และคณาจารย์ ถวายพานพุ่มสักการะ

– ตัวแทนคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

– ตัวแทนคณะนิติศาสตร์

– ตัวแทนคณะศิลปะ ศาสตร์

– ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– ตัวแทนคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

– ตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย

– ตัวแทนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

– ตัวแทนสภาวัฒนธรรมเขตบางนา

– ตัวแทนชุมชนเขตบางนา

–   ประธานพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและเปิดกรวย

–   ประธานในพิธีอ่านคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ

–   ตัวแทนนักศึกษาอ่านบทอาเศียรวาท

–   ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

–   เสร็จพิธี

–   การแสดงจากสภาวัฒนธรรมเขตบางนา

หมายเหตุ   การแต่งกายสวมสูทวิทยาลัย

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม