พิธีเปิดโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
พิธีเปิดโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค (BITEC)
มีการเสวนา “ทิศทางการจัดการการขนส่งและกระจายสินค้าตามวิถี New Normal”  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ชำนาญทางด้านการขนส่งแต่ละรูปแบบ วิทยากรท่านแรก
คุณ เกรียงไกร ไชยวงศ์สิริสุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย วิทยากรท่านที่สอง ว่าที่ ร.อ. ณัฎฐพร  บัวผุด นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษกรมการขนส่งทางราง วิทยากรท่านที่สาม คุณคฑา  วีณิน รองผู้อำนวยการฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วิทยากรท่านที่ สี่ คุณวันพุธ  สุดใจ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ สำนักงานขนส่งสินค้ากรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และให้แนวทางกับผู้ฟังเพื่อนำไปปรับใช้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในภาคขนส่งต่อไป และช่วงบ่าย การปฐมนิเทศหลักสูตรและกิจกรรมสานสัมพันธ์