ขอเชิญนักศึกษา

เข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสู่นักปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

เรื่อง การใช้งานโปรแกรม illustrator

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกในด้านของการทำงานมีเดีย สื่อโฆษณา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รับนักศึกษาไม่เกิน 35 ท่าน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 3202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

สอบถามเพิ่มเติม 02-744-7356 ต่อ 249

สำนักกิจการนักศึกษา