ประกาศวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ที่ ๐๘๔ / ๒๕๖๓
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๓)


ตามที่วิทยาลัยมีประกาศวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกที่ ๐๖๒/๒๕๖๓ เรื่องมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ วิทยาลัยจึงประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อ ๑. วันที่ ๘, ๑๑, และ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ ให้บุคลากรปฏิบัติงาน Work from home และอาจารย์ที่มีภาระการสอนในวันดังกล่าว ให้ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๒. ขอให้บุคลากร นักศึกษา หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๓. ให้บุคลากรมาปฏิบัติงานตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๔. กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน ๒๕๖๔

(ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง)
อธิการบดี