ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ นักศึกษา บุคคลากรสายสนับสนุน และสถานประกอบการ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก จากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ด้วยครับ

👏 นางสาวนฤทธิ์ตา สุดสงวน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับ รางวัลให้กับนักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


👏นางสาวพัชรินทร์ ยั่งยืน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
กับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดี 1 รางวัล ประจำปีการศึกษา 2561-2562


👏 ผศ.ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2561-2562

👏 ตัวแทนรับมอบจาก บริษัทมุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัดมหาชน
กับรางวัลสถานประกอบการสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561-2562


 

 

 

👏ดร.นัทธีรา พุมมาพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด กับรางวัล รางวัลอาจารย์ดีเด่นและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

👏ผศ.ดร.สุริยะ พุ่มเฉลิม หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กับรางวัลอาจารย์ดีเด่น

👏 ดร.รวมพล จันทศาสตร์ คณบดีคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

👏 ดร.ประทานพร อุ่นออ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

👏 นายธนาธร เพิ่มกำลังทรัพย์ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
กับรางวัลนักศึกษาดีได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร(ประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ของหน่วยงานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)สำนักวัฒนธรรมกีฬา การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร