โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา (อบรมเชิงปฏิบัติการ) การช่วยฟื้นคืนชีพในภาวะหัวใจหยุดเต้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ หรือเจ็บป่วยกะทันหัน ณ สถานที่เกิดเหตุ ให้พ้นอันตราย ก่อนที่จะส่งไปให้แพทย์รักษาต่อไป โดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือเท่าที่หาได้ในขณะนั้น เพื่อสามารถนำความรู้มาปรับใช้อย่างสอดคล้อง ถูกต้องและเหมาะสมก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก