โครงการสัมมนา  หัวข้อ  “HR กับการพัฒนาพนักงาน Gen-Y”

โดย

คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

เนื้อหาการอบรม

  1. คุณลักษณะและความคิดเห็นของ Gen-Y กับการทำงาน
  2. บทบาทในการพัฒนาบุคคลากร
  3. ประเภทและองค์ประกอบของสมรรถนะบุคลากร
  4. การสร้างค่านิยม และการพัฒนาเส้นทางอาชีพ
  5. การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพและการสืบทอดตำแหน่ง
  6. ฝึกปฏิบัติการ (Workshop)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้เข้าใจคุณลักษณะ และปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้พนักงาน Gen-Y ทำงานอยู่กับองค์กรได้นาน
  2. เพื่อให้ทราบบทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาพนักงาน
  3. เพื่อให้ทราบเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม             ผู้บริหารระดับสูง / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วิทยากรในหลักสูตร              ดร. พรมิตร กุลกาลยืนยง  คณบดี คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ อดีต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล

สอบถามเพิ่มเติม

คุณสุนิสา ตรีสุวรรณ์   โทร. 0 2744 7356-65 ต่อ 153 ,

E-mail : sunisa@southeast.ac.th , Fax : 0 2398 1356