ภาพบรรยากาศการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 สำหรับสถาบันศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โดยผู้ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน คือ นางสาวธนภรณ์ เสาร์โสภณ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมสหกิจศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และ นางสาวจิดาวภา คำภีพันธ์ , นาสาวสุปราณี พิมพาเลีย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชมเชย ในประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ