เซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ Wall street English (Thailand) Co., Ltd. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพตอบโจทย์อุตสาหกรรม Thailand 4.0

เซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ Wall street English (Thailand) Co., Ltd. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ สหกิจศึกษา และพัฒนาบุคคลากร ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพตอบโจทย์อุตสาหกรรม Thailand 4.0 โดย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และ ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมกับ นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการบริหาร วอล์ลสตรีทอิงลิช ประเทศไทยและ นายโอฬาร พิรินทรางกูร ซีอีโอ วอล์ลสตรีทอิงลิช ประเทศไทย

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กล่าวว่า ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Wall street English (Thailand) Co., Ltd.และ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนากับสถาบันสอนภาษาที่มีมาตราฐานระดับสากลและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ฝึกทักษะการสื่อสารได้จริงกับนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาที่แตกต่างกัน ให้สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับสมรรถนะหลักของบัณฑิตของสถาบันที่จะต้องสามารถสื่อสารและใช่ภาษาอังกฤษได้ดี นอกจากนี้ยังตอบโจทย์ตรงความต้องการอุตสาหกรรมเป็นไปตามนโยบายของประเทศ