คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมเครือข่ายทางวิชาการ การจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เข้าร่วมเครือข่ายทางวิชาการ การจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และบริหารธุรกิจครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยในครั้งนี้ได้มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง เครื่องจ่ายอาหารสัตว์กึ่งอัติโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง โดย นายอรชุน พงษ์ปวน และ นายกิตติมล กีรติประยูร นักศึกษาปี4 จากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์