โครงการทุนการศึกษาช้างเผือก

                  เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ มีส่วนในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนซึ่งกาลังจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยที่โรงเรียนจะได้มีส่วนช่วยในการจัดหาสถานศึกษาที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะให้โอกาสนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะและสาขาวิชาตามความต้องการของผู้เรียน

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกในฐานะสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตระหนักดีและพร้อมที่จะสนับสนุน จึงได้จัด “โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกมัธยมศึกษาสู่บัณฑิต” ครั้งที่ 17 ประจาปีการศึกษา 2561 โดยมีประเภททุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังนี้