ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรม “แห่เทียนจำนำพรรษา” ประจำปี ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ช่วงเช้า – วัดบางนาใน (พระอารามหลวง) เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ช่วงบ่าย -วัดบางนานอก เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ช่วงเช้า ณ วัดบางนาใน (พระอารามหลวง)

08.00 น. ตั้งขบวนแห่เทียนบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ (SBC)
08.20 น. เคลื่อนขบวน ๓ สถาบันไปยังวัดบางนาใน (พระอารามหลวง)
09.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ๓ สถาบันพร้อมกันบริเวณพิธี
– เชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– กล่าวคำอาราธนาศีล
– รับศีลจากพระสงฆ์
– กล่าวคำถวายเทียนจำนำพรรษา
– เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ๓ สถาบัน ถวายเทียนจำนำพรรษา
และเครื่องไทยธรรม
– พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนา
– กรวดน้ำ รับพร
– เสร็จพิธี

ช่วงบ่าย ณ วัดบางนานอก

13.00 น. ตั้งขบวนแห่เทียนบริเวณซอยเชษฐา
14.00 น. เคลื่อนขบวน ๓ สถาบันไปยังวัดบางนานอก ศาลา ๓ ฟ้อนงามดี
พิธีการสงฆ์ (ดำเนินการโดยศูนย์เยาวชนบางนา)