ประกาศผลสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2 (ภาคปกติ)

หมายเหตุ ตามที่กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ ได้จัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 2 ครั้งแล้วนั้น จากผลการสอบนักศึกษาทำการสอบวัดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทุกคน แต่ด้าน ภาษาอังกฤษยังสอบไม่ผ่าน จำนวน 75 คน นักศึกษากลุ่มดังกล่าวกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และจะต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตในรอบเดือนเมษายนที่จะถึงนี้

เพื่อให้การสอบวัดมาตรฐานความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ กำหนดให้นักศึกษามาลงทะเบียนเข้าโครงการสอนเสริม

ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. (จำนวน 3 ชั่วโมง) และทำการสอบ วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สำหรับโครงการสอนเสริมนี้ กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการได้กำหนดให้นักศึกษาทุกคนที่ไม่ผ่านการสอบ รอบ 2 เข้าร่วมโครงการ โดยต้องชำระค่าลงทะเบียนเข้าโครงการสอนเสริมคนละ 200 บาท ชำระที่การคลัง ก่อนการเข้าอบรมค่ะ (นักศึกษาต้องผ่านการอบรม 3 ชั่วโมง ถึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรอบ 3 )