ประกาศผลสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์,ค่ำ) รอบที่ 1

หมายเหตุ : นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านและขาดสอบ ให้มาสอบ รอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น.- 12.00น.