ประกาศผลสอบวัดมาตรฐานความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีและด้านภาษาอังกฤษ (Exit-Exam)

ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์,ค่ำ (ครั้งที่ 2)

สอบเมื่อวันที่ 28 พ.ย.และวันที่ 19 ธ.ค. 63

วิทยาเขตบางนา-บางพลี