นักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ) สาขาวิชาการบัญชี และนักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ที่สำเร็จการศึกษา Block II ภาคการศึกษาที่ 1/2561
และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามกำหนดการ ดังนี้
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 9.00-13.00 น.
>> นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่สำนักทะเบียนและประมวลผลในวันดังกล่าวเท่านั้น <<
เงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

  1. เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของวิทยาลัย
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสอบ Exit Examination
  3. ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายคงค้างกับวิทยาลัย
  4. ได้ดำเนินการแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาและจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม:  สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 02-744-7357-65 ต่อ 113-116

www.facebook.com/regsbc