ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพ ระดับสาขาวิชา วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 โดยวั้นนี้มีสาขาวิชาที่เข้ารับตรวจมีทั้งหมด 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์

ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพ ระดับสาขาวิชา วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 โดยวั้นนี้มีสาขาวิชาที่เข้ารับตรวจมีทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ และ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพ ระดับสาขาวิชา วันที่ 11 กรกฏาคม 2560 โดยวั้นนี้มีสาขาวิชาที่เข้ารับตรวจมีทั้งหมด 2 สาขาวิชา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพ ระดับสาขาวิชา วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 โดยวั้นนี้มีสาขาวิชาที่เข้ารับตรวจมีทั้งหมด 2 สาขาวิชา คือ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพ ระดับสาขาวิชา วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 โดยวั้นนี้มีสาขาวิชาที่เข้ารับตรวจมีทั้งหมด 2 สาขาวิชา คือ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพ ระดับสาขาวิชา วันที่ 19 กรกฏาคม 2560 โดยวั้นนี้มีสาขาวิชาที่เข้ารับตรวจมีทั้งหมด 2 สาขาวิชา คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์