ปฏิทินเปิดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายใน  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

 

รายละเอียด  ช่างเวลา
ครั้งที่ 1  พฤษภาคม – มิถุนายน
ครั้งที่ 2 พฤศจิกายน – ธันวาคม

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

 

แหล่งทุน ติดต่อ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

– ทุนฝ่ายวิชาการ

ชื่อทุน

  1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)
  2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)
  3. ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)
  4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)

http://www.trf.or.th

โทร. 02-2788252 -56

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ชื่อทุน

ทุนโครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

http://www.thaihealth.or.th/

โทร. 0-2343-1500 ต่อ 1602-1609

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

ชื่อทุน

ทุนวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์

http://cas.or.th/

โทร. 085-3577170

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)

ชื่อทุน

  1. ทุนอุดหนุนวิจัยประเภททั่วไป
  2. ทุนวิจัยมุ่งเป้า

http://www.nrms.go.th

โทร. 0-2579-3982

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ชื่อทุน

ทุนวิจัยทางวัฒนธรรม

http://www.culture.go.th

โทร.0-2248-5852 -3

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ชื่อทุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป

www.thailandpost.com

โทร. 0-2831-3203 , 0-2831-3946