ประกาศวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ที่ ๐๓๑/๒๕๖๔

เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร

อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๕)

 

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใช้มาตรการการปฏิบัติงานรูปแบบ Work From Home เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ ๑ ให้จัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลระบบออนไลน์ทุกรอบการศึกษา และทุกวิทยาเขต อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ ๒ ให้บุคลากรทุกหน่วยงาน มาปฏิบัติงานที่วิทยาลัย ๓ วัน และปฏิบัติงาน Work From Home ๒ วัน โดยให้หัวหน้าหน่วยงาน บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหน่วยงานรับสมัครนักศึกษา ให้จัดวันทำงานให้ครอบคลุมวันหยุดทำการของวิทยาลัยและให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับผลสัมฤทธิ์ในการทำงานอย่างใกล้ชิด

ข้อ ๓ ให้บุคลากร นักศึกษา หลีกเสี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๔ กรณีบุคลากรและนักศึกษาที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ให้รายงานผู้บังคับบัญชาสูงสุดและคณะที่สังกัดทันที

ข้อ ๕ บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๓o มกราคม ๒๕๖๕ ต้องประเมินความเสี่ยงและส่งผลตรวจ ATK ให้สำนักทรัพยากรมนุษย์ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน ตามลิงก์ https:/formns.gle/eETWVHSiXjp9YwpS6

ข้อ ๖ กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยขี้ขาดและถือเป็นที่สุด

 

    ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕

(ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง)

อธิการบดี