โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสู่นักปฎิบัติ เรื่อง อบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีไมโครคอนเทอรเรอร์เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว หลักสูตร Embedded System for Internet of Thing วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๒๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรต ๗ รอบ