โครงการบริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุเรื่องการป้องกันโรคสมองเสื่อม ในวันที่ 6 ก.พ.61 ณ อบต.บางพลีใหญ่