ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2565

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อบอกนโนบายและแนวปฎิบัติให้แก่ คณาจารย์และ บุคลากร ภายในวิทยาลัย นำโดย ดร.สมศักดิ์  รุ่งเรื่อง อธิการบดี พร้อมทั้ง รองอธิการบดีทั้ง 5 ฝ่าย ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.วัลยา  ชูประดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศ.พล.ร.ต. หญิงยุวดี เปรมวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ดร. ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธการบดีฝ่ายบริการ และ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ ดร. ภูษิตย์ วงษ์เล็ก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม นายกสภาวิทยาลัย ได้ให้ความรู้ในมุมมองของการบริหาร เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรนำไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนานักศึกษา