คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
-หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
-หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
-หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการ
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์