โครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย กิจกรรม การประกวดการอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศองคมนตรี

“สืบสำเนียง เสียงเสนาะ” ครั้งที่ ๔

จัดโดย กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วัตถุประสงค์ของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการ ๑) เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ปกป้อง คุ้มครองและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาภาษาไทยด้านการอ่านทำนองเสนาะให้คงอยู่ ๒) เพื่อจัดกิจกรรมการประกวดทักษะความสามารถการอ่านทำนองเสนาะและเสริมสร้างเอกลักษณ์ที่ทำให้เกิดความภูมิใจทางภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติ ๓) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในทักษะความสามารถการอ่านทำนองเสนาะให้เกิดคุณค่าความภาคภูมิใจในตนเองและความเป็นไทยกลุ่มเป้าหมาย – ผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ๒. ระดับอุดมศึกษา / ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) – จำนวนเป้าหมายผู้เข้าประกวด  รอบคัดเลือก เป้าหมาย ๑๐๐ คน รอบชิงชนะเลิศ เป้าหมาย ๓๐ คน (ระดับประเทศ)วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ปกป้อง คุ้มครองและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาภาษาไทยด้านการอ่านทำนองเสนาะให้คงอยู่
๒) เพื่อจัดกิจกรรมการประกวดทักษะความสามารถการอ่านทำนองเสนาะและเสริมสร้างเอกลักษณ์ที่ทำให้เกิดความภูมิใจทางภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติ
๓) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในทักษะความสามารถ
การอ่านทำนองเสนาะให้เกิดคุณค่าความภาคภูมิใจในตนเองและความเป็นไทย
กลุ่มเป้าหมาย
– ผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ
๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)
๒. ระดับอุดมศึกษา / ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)
– จำนวนเป้าหมายผู้เข้าประกวด
รอบคัดเลือก เป้าหมาย ๑๐๐ คน
รอบชิงชนะเลิศ เป้าหมาย ๓๐ คน (ระดับประเทศ)

วิธีการดำเนินการ

          ๑. วางแผน จัดทำโครงการ กำหนดวัน เวลาที่จะดำเนินการ

          ๒. จัดประชุมหารือเพื่อดำเนินการตามแผน

๓. ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดตามสถานศึกษา

๕. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน

          ๖. ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

๗. จัดทำรายงานสรุปผลเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนพร้อมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและแก้ไขเพื่อการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

๘. มีการเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรมสู่สาธารณะ

วัน เวลาและสถานที่ดำเนินการ

          – ส่งผลงานรอบคัดเลือก                      วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

– คณะกรรมการพิจารณารอบคัดเลือก      วันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

– ประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก             วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

– ผู้ผ่านเข้ารอบส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ    วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ทาง Google Classroom

– คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ทาง WEBEX

และห้องสตูดิโอ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๑. การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้เยาวชนหันมาสนใจและร่วมรักษาสืบทอดการอ่านทำนองเสนาะการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้เยาวชนหันมาสนใจและร่วมรักษาสืบทอดการอ่านทำนองเสนาะ อันเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจอันก่อให้เกิดความรักตระหนักในคุณค่าความสำคัญต่อมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

๓. ศิลปะการอ่านทำนองเสนาะอันเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาษาไทย ยังคงดำรงอยู่
คู่สังคมไทยชุมชนและชาติอย่างต่อเนื่อง

๔. เกิดเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์และส่งเสริมการอ่านทำนองเสนาะในวงกว้างและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมโครงการและรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันรักษา สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทางภาษาไทย

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดและการตัดสิน

เข้าประกวด  เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (ไม่จำกัดเพศ) แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้

๑.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)

๑.๒ ระดับอุดมศึกษา / ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)

 

โดยทั้งนี้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา สามารถส่งผลงานนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดได้สถานศึกษาระดับละไม่เกิน ๒ คน ส่วนในระดับอุดมศึกษา สามารถส่งผลงานนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดได้ทุกคณะ (ไม่จำกัดชั้นปี)

 

๒. วิธีการประกวด

          ๒.๑ รอบคัดเลือก

๒.๑.๑   ให้สถานศึกษาส่งผู้ประกวดตามเกณฑ์ข้อ ๑) และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร
พร้อมทั้งติดรูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ขนาด ๑ นิ้ว ในใบสมัครที่แนบ ทั้งนี้ให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน
ลงนามรับรองสถานภาพผู้เข้าประกวดท้ายใบสมัคร

๒.๑.๒   ผู้เข้าประกวดระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาต้องอ่านบทร้อยกรอง
(เป็นทำนองเสนาะ) ตามบทที่กำหนด ลงในแถบบันทึกเสียง ดังนี้

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)    บทอ่านหมายเลข ๑

– ระดับอุดมศึกษา / ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)                  บทอ่านหมายเลข ๒

          ๒.๑.๓   ให้ผู้ประกวดอ่านชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน/สถานศึกษา/สถาบัน ระดับที่ประกวด ลงในตอนต้นของแถบบันทึกเสียงให้ชัดเจนและอ่านบทร้อยกรองตามที่กำหนดให้ของแต่ละระดับ โดยแยก

๒.๑.๓   ให้ผู้ประกวดอ่านชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน/สถานศึกษา/สถาบัน ระดับที่ประกวด
ลงในตอนต้นของแถบบันทึกเสียงให้ชัดเจนและอ่านบทร้อยกรองตามที่กำหนดให้ของแต่ละระดับ โดยแยกบันทึก ๑ คน  ต่อ ๑ ไฟล์เสียง

ทั้งนี้ ในการบันทึกเสียงคณะกรรมการไม่อนุญาตให้มีการใช้เทคนิคพิเศษในการปรับแต่งเสียงขณะบันทึกแต่อย่างใด หากมีการตรวจสอบว่ามีการใช้เทคนิคพิเศษในการปรับแต่งเสียง จะถูกปรับไม่ให้ได้รับการพิจารณาผลในรอบคัดเลือก ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
ในปีที่ผ่านมาทุกระดับไม่สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้อีก

๒.๑.๔   การลงทะเบียนและส่งแถบบันทึกเสียง พร้อมไฟล์ใบสมัคร ดังนี้

                    ๑) ลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมส่งผลงานประกวดรอบคัดเลือก ภายในวันที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผ่านทางระบบ Google form ตามลิงก์ https://forms.gle/eKcj3B64kmh1qNkK8 (กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน) หรือสแกน QR cord ตามไฟล์รูปภาพที่แนบมานี้

๒) ให้ผู้เข้าร่วมหรือผู้ฝึกซ้อม/ควบคุม ส่งไฟล์บันทึกเสียงพร้อมสแกนไฟล์ใบสมัคร
แนบส่งผ่านทางระบบ Google form ตามลิงก์ https://forms.gle/2QAQGbWh5gHBZTTc9  โดยสามารถเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒.๑.๕   คณะกรรมการตัดสินรอบคัดเลือก จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และจะ

ประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทาง http://www.southeast.ac.th และทาง Fan page Facebook “ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Art and Culture Department”

๒.๒ รอบชิงชนะเลิศ     

                    ๒.๒.๑ คณะกรรมการจะจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศเฉพาะผู้ที่ผ่านเข้ารอบ
โดยจะประกาศบทอ่านรอบชิงชนะเลิศ ผ่านทาง Google Classroom และให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยจะต้องบันทึกเป็นไฟล์วีดีโอและอัพโหลดลงยูทูป
ตั้งค่าไม่เป็นสาธารณะและแนบลิงก์ส่งใน Google Classroom ตามรหัสห้องเรียนที่กำหนดให้

๒.๒.๒ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะพิจารณาตัดสินแต่ละระดับ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕  ผ่านทางระบบ WEBEX เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้รหัส  Google Classroom และ WEBEX จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

๓. เกณฑ์คำประพันธ์

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)

กำหนดอ่านร้อยกรอง (เป็นทำนองเสนาะ)

โคลงสี่สุภาพ                                   ความยาว ๒ บท

  •  ระดับอุดมศึกษา / ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)                        

กำหนดอ่านร้อยกรอง (เป็นทำนองเสนาะ)

  • ร่ายยาว มหาเวสสันดรชาดก                                            

หมายเหตุ  บทที่ใช้ในการประกวดคณะกรรมการดำเนินงานจะเป็นผู้กำหนดให้โดยแบ่งเป็น
๒ รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ โดยในรอบชิงชนะเลิศสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบจะต้องทำการประกวดอ่านร้อยกรอง (ทำนองเสนาะ) โดยจะไม่แจ้งให้ทราบว่าใช้บทใดในการประกวด
แต่คงฉันทลักษณ์เดิมตามรอบคัดเลือก

 ๔. หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินและการให้คะแนนรอบชิงชนะเลิศ (๑๐๐ คะแนน) ตามองค์ประกอบ     ดังนี้

          ๔.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินการอ่านร้อยกรอง (ทำนองเสนาะ)

                    ๑. อ่านถูกต้องตามท่วงทำนองของรูปแบบตามฉันทลักษณ์             ๓๐          คะแนน

๒. ออกเสียงถูกต้องและชัดเจนตามอักขรวิธี                              ๓๐          คะแนน

๓. คุณภาพน้ำเสียง                                                          ๒๐          คะแนน

๔. การเข้าถึงอารมณ์ของบทประพันธ์                                     ๑๐          คะแนน

๕. บุคลิกภาพ ความพร้อมและความมั่นใจ                                ๑๐          คะแนน

หมายเหตุ – ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

๕. รางวัล

          ๕.๑ ผู้เข้าประกวดและผู้ฝึกซ้อม/ควบคุมในแต่ละระดับ จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์เข้าร่วมโครงการทุกคน

๕.๒ ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์หลังจากการประกวด
รอบชิงชนะเลิศเสร็จสิ้น

๕.๓ ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลในรอบชิงชนะเลิศทั้ง ๒ ระดับ จะได้รับรางวัล ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ          โล่รางวัลเกียรติยศ องคมนตรีและเกียรติบัตร

                                                  พร้อมเงินรางวัล                                         ๓,๐๐๐ บาท

                    – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑    เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล                 ๒,๐๐๐ บาท

                    – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒    เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล                 ๑,๐๐๐ บาท

                    – รางวัลชมเชย ๒ รางวัล         เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล                 ๕๐๐ บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ๒๙๘ ถนนสรรพาวุธ
แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ ได้ตามวันเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ประสานงานที่ อ.อนุชิต เพ็งบุปผา ๐๘๖ ๓๙๓ ๘๖๔๖ (ผู้ประสานงานโครงการ) หรือที่ https://www.facebook.com/artcultsb  “ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Art and Culture Department”