อบรมนักศึกษา เรื่องโรคอุบัติใหม่

ภาพบรรยากาศการอบรมนักศึกษา เรื่องโรคอุบัติใหม่ โดยกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒธรรมโดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
เรื่องโรคบุติใหม่ จากโรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ มาให้ความรู้กับนักศึกษา