ภาพบรรยากาศการอบรมเชิง ปฏิบัติการ Teaching & Coaching ให้แก่ตัวแทนคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา โดยครั้งนี้ ทางวิทยาลัยได้รับเกียรติ จากวิทยากร บรรยายพิเศษ จาก คุณปัทมา จึงวัชกุล คุณ ปริญดา หัสฎางค์กุล และ คุณพิมพวัฒน์ กมลศิริ