หมายเหตุ : นักศึกษา ขาดสอบ หรือ สอบไม่ผ่าน ให้นักศึกษาสอบรอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
ติดต่อกลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ โทร. 02-744-7356-65 ต่อ 182