นักศึกษาที่จะขอผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักศึกษาที่ต้องการทำเรื่องผ่อนผันทหาร ให้จัดเตรียมเอกสารดังนี้

  • แบบคำร้องขอผ่อนผันทหาร (สามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องได้ที่หน้า Website วิทยาลัยฯ ไปที่ตรงคำว่า หน่วยงาน แล้วเข้าไปที่สำนักพัฒนานักศึกษา แบบคำร้องต่าง ๆ กดดาวน์โหลด)
  • ใบรับรองนักศึกษา ตัวจริง                           จำนวน       ๑       ชุด      สำเนา   จำนวน       ๑      ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน                                    จำนวน       ๒       ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน                                      จำนวน       ๒       ชุด
  • สำเนาหมายเรียกเกณฑ์ทหาร สด. ๓๕       จำนวน       ๒       ชุด
  • สำเนา สด. ๙                                                จำนวน       ๒       ชุด
  • รูปถ่ายชุดนักศึกษา ๑.๕ นิ้ว                         จำนวน       ๑       รูป

นักศึกษาสามารถส่งคำร้องขอผ่อนผันทหาร
ในระหว่าง วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
ได้ที่ สำนักพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา

สำนักพัฒนานักศึกษา