ภาพบรรยากาศ การทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน(TPQI) วันที่ 22 กันยายน 2561