โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ “การทำลูกประคบธัญพืช”
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
วันที่  25-27 เมษายน 2562
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ประกอบการที่มีอาชีพเดิมอยู่แล้ว แต่ยังขาดทักษะในการประกอบอาชีพ และผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่อสร้างผู้ประกอบการจากผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ผู้ประกอบการที่มีอาชีพเดิมอยู่แล้ว แต่ยังขาดทักษะในการประชุมอาชีพ ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ
3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน โดยคัดเลือกจากใบสมัครและการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
1. นักเรียนที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไม่เกิน 1 ปี หรือจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่เกิน 3 ปี
2. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
3. ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ไม่เกิน 5 ปี
4. บุคลากรของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
5. ผู้สนใจทั่วไป

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้
2. มีความตั้งใจที่จะประกอบธุรกิจ
3. มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลังจากการเข้าอบรมในโครงการ

รายละเอียดหลักสูตร
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จากการสำรวจชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่าย และเข้าไปช่วยพัฒนาสินค้า และบริการต่าง ๆ ของแหล่งชุมชน โดยพื้นที่ที่วิทยาลัยเข้าไปสำรวจในปี 2561 นี้ ได้แก่ พื้นที่สวนเก้าแสนและบริเวณใกล้เคียง ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทปราการ และพื้นที่ บางกระเจ้า ต.บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการการ โดยมีแนวทางเพื่อพัฒนาแหล่งชุมชน ในเรื่องของสินค้า และ
บริการต่าง ๆ จากแหล่งชุมชน พร้อมด้วยการสร้างเครือข่ายจากวิทยาลัยสู่ชุมชน เพื่อต่อยอดสินค้าและบริการ สู่เชิงพาณิชย์ผ่านโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพ) ประจำปี 2561 ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในเชิงเทคนิคและ การฝึกปฏิบัติตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ภายใต้ขอบเขตของการลงทุนขั้นต้นที่ไม่สูงนัก สามารถขายได้จริง และ มีความเป็นไปได้ทางการตลาด จำนวน 40 คน