ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก รวมประชุมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผศ.ดร.นิคม แหลมสัก ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการร่วมพิจารณาและวางแผนในการขยายผลการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา
โดยมุ่งเน้นการแจ้งผลและการพิจารณาข้อเสนอร่วมกันในโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ร่วมกัน ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นสนับสนุนส่งเสริมในด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในด้านการวิจัยและพัฒนาไปยังระดับประเทศ