โครงการประกวดแผนธุรกิจ จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัย

ประจำปี 2560

จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ตามโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หลักการและเหตุผล

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยหวังว่าจะให้ UBI ในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้จัดตั้งขึ้นทำหน้าที่บ่มเพาะให้เกิด “บริษัทจัดตั้งใหม่ (Start-up Companies) ที่จะถูกฟูมฟักให้เติบโต โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความแข็แกร่งและสามารถพัฒนาออกไปเป็นบริษัเต็มรูปในอนาคต (Spin-off Companies) ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ สร้างวงจรรายได้ ผลประโยชน์กลับสู่สถาบันอุดมศึกษา และประเทศในระยะยาว

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงได้กำหนดจัดให้มีการประกวดแผนธุรกิจภายในวิทยาลัยขึ้น โดยจะต้องนำเอาผลิตภัณฑ์/บริการ ที่เป็นผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยมานำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ในการนำผลงานออกมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นการส่งเสริมให้เกิดแนวคิดในการประกอบธุรกิจจากฐานความรู้ หรือจากเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการสร้างธุรกิจที่มีมูลค่าสูง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจ
 2. เพื่อสนับสนุนให้มีการผลนำงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของวิทยาลัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านการเป็นผู้ประกอบการ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. นักศึกษาของวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน
 2. อาจารย์ นักวิจัยของวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน

กำหนดการ

16 ธ.ค. 59 – 9 ม.ค. 60 ประชาสัมพันธ์รับสมัคร

13 ม.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการ

19 ม.ค. 60 นำเสนอแผนธุรกิจรอบแรก และประกาศผล

6 ก.พ. 60 นำเสนอแผนธุรกิจรอบชนะเลิศ ประกาศผล และมอบรางวัล

ระเบียบและกติการการแข่งขัน

 1. การรับสมัคร
 • เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ทุกระดับ ทุกชั้นปี
 • ผู้สมัครต้องสมัครเป็นทีมแต่ละทีมไม่เกิน 5 คน และประกอบไปด้วยนักศึกษาไม่น้อยกว่า 3 สาขาวิชา
 • ในแต่ละทีมจะต้องเสนอชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงมาพร้อมกัน
 • แต่ละทีมที่สมัครต้องเสนอชื่อผลงานวิจัย หรือโครงการสิ่งประดิษฐ์ (พร้อมสรุปบทคัดย่อ) ที่จะนำมาประกวดด้วย
 1. การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Business Model Canvas” ให้กับทุกทีม เป็นเวลา 1 วัน ซึ่งแต่ละทีมจะต้องเข้าร่วมการอบรม ถ้ามีสมาชิกในทีมไม่เข้าร่วมอบรมโดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้ถือว่าทีมนั้นขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมนำเสนอในรอบแรก
 • เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ แต่ละทีมจะต้องส่งร่าง Business Model ให้กับคณะกรรมการการแข่งขัน
 1. ทุกทีมจะต้องเตรียมนำเสนอ Business Model โดยคณะกรรมการจัดงานได้จัดให้มีทีมอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละด้าน เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าแข่งขัน ทีมจะต้องนัดหมายกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อกำหนดเวลาเข้ารับคำปรึกษา และนำไปพัฒนา Business Model
 2. การนำเสนอใน Business Model ในรอบแรก ตามวันที่ได้กำหนดไว้ ส่วนเวลาในการนำเสนอของแต่ละทีม จะใช้วิธีการจับฉลาก แต่ละทีมจะมีเวลาในการนำเสนอ 15 นาที เมื่อหมดเวลาการนำเสนอ คณะกรรมการพิจารณา จะใช้เวลาในการซักถามไม่เกิน 15 นาที คณะกรรมการจะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชนะเลิศ เมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนอทุกทีม
 3. ทีมที่ผ่านเข้ารอบชนะเลิศ สามารถนัดหมายทีมที่ปรึกษาเพื่อนำคำปรึกษาไปพัฒนา Business Model เช่นเดียวกับรอบแรก
 4. ทีมที่ผ่านเข้ารอบชนะเลิศ จะได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Business Model เพื่อที่จะมานำเสนอในวันแข่งขันรอบชนะเลิศ ตามวันเวลาที่กำหนด แต่ละทีมจะมีเวลาในการนำเสนอ 15 นาที และคณะกรรมการตัดสินจะใช้เวลาในการซักถามไม่เกิน 15 นาที และคณะกรรมการจะประกาศผล เมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนอ พร้อมมอบรางวัล

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 7,500 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท

หมายเหตุ ทีมที่เข้ารอบชนะเลิศจำนวน 5 ทีม จะได้รับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนธุรกิจจำนวน 2,000 บาท/ทีม และสำหรับพี่เลี้ยงจำนวน 2,000 บาท