ภาพบรรยากาศการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 2 วันคือวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และ 31 ตุลาคม 2560